کشور چین چگونه توانسته است اقتصاد و وضع زندگی مردم خود را بهتر کند مطالعات هشتم

کشور چین

کلیات چین جمهوری خلق چین که دارای حکومتی با ماهیت جمهوری سوسیالیستی است در شرق قاره پهناور آسیا قرار گرفته ... ادامه مطلب